Can not change the x-as of line chart chart-image

image
righ now i am trying to make a line chart from a csv with a value on every row. this works at the moment all the values are nicely included in the linechart. but when i want to put the x-axis with values from 00 to 23, i only get the first 24 values in the line chart so than it's not a line chart from the full file but only from the first 24 rows. The meaning is that i have a line chart that uses all the values in the csv and the x-axis is hardcoded from 00 - 23. this is the code i am using right now.

// Haal de gegevens op uit msg.payload
let csvData = msg.payload.trim(); // Trim whitespace om eventuele lege regels te verwijderen
let lines = csvData.split("\n"); // Split de gegevens op elke nieuwe regel

// Maak een array om de gegevens in te bewaren
let data = ;

// Loop door elke regel en converteer naar een getal
lines.forEach(line => {
// Vervang commas door periods voor decimalen
line = line.replace(',', '.');
let value = parseFloat(line.trim()); // Trim whitespace om eventuele extra spaties te verwijderen
if (!isNaN(value)) {
data.push(value); // Voeg het getal toe aan de dataset als het een geldig getal is
}
});

// Bereid de x-aslabels voor (van 00 tot 24)
let labels = Array.from({ length: data.length }, (_, i) => ('00' + i).slice(-2));

// Maak een nieuw object voor de grafiek
let chartData = {
type: 'line',
data: {
labels: labels, // Labels van 00 tot 24
datasets: [{
label: "Evolutie",
borderColor: 'red',
pointRadius: 0,
fill: false,
data: data // Gegevens voor de enkele lijn
}]
},
options: {
title: {
display: true,
text: 'Evolutie over tijd'
},
legend: {
display: false
},
scales: {
x: {
display: false, // Verberg de x-as
},
y: {
display: false // Zorg ervoor dat de y-as niet wordt weergegeven
}
},
chartArea: {
backgroundColor: 'white'
},
plugins: {
datalabels: {
display: false // Geen datalabels
}
}
}
};

// Stel de gegevens in voor de uitvoer
msg.payload = chartData;

// Stuur het bericht terug
return msg;